- Izmjene i dopune plana nabave za 2018.g.   Poziv na dostavu ponuda - nabava goriva (1.2.)
- Plan nabave za 2018.g.  
- Izmjene i dopune plana nabave za 2017.g. (pdf)   Poziv na dostavu ponuda (nabava pjenila) 23.1.18.
- Plan nabave za 2017. godinu (pdf)   Ispravak poziva na dost. ponuda (nabava podvozja)
- Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.g. (pdf)   Poziv na dostavu ponuda (nabava podvozja)
- Plan nabave za 2016. godinu (pdf)   Poziv na dostavu ponuda (popravak vozila)

 

JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA ZADAR
Put Murvice 24, 23000 Zadar
OIB:36978292106

KLASA: 400-01/15-01/01
UR.BROJ: 2198/01-43-12-1
Zadar, 03. veljače 2015. godine

  Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011, 83/3013, 143/2013), u skladu sa Financijskim planom JVP Zadar za 2015. godinu, te članka 32. točka 2. Statuta JVP Grada Zadra, Upravno vijeće JVP Zadar na svojoj sjednici održanoj dana 03. veljače 2015. godine donosi sljedeći:

 

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

 Nabava roba, usluga i radova u 2015. god. ostvaruje se po osiguranim sredstvima u Financijskom planu za 2015. godinu sukladno zakonskim odredbama  Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011, 83/3013, 143/2013)

Članak 2.

Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za 2015. godinu i to:

1. ROBE

red.
br.
predmet nabave
EV broj 
nabave
procijenjena
vrijednost
vrsta postupka
ugovor (UG)
ili okvirni
sporazum(OS)
planirani
početak
postupka
trajanje ugovora
1.
uredski materijal  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
prikuplj. ponuda
UG veljača 1 godina
2.
materijal za čišćenje  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
prikuplj. ponuda
UG veljača 1 godina
3.
wc papir i ubrusi
za ruke
 
20.000,00 kn
otvoreni postupak
prikuplj. ponuda
UG veljača 1 godina
4.
literatura, publikacija
časopisi
 
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
5.
pjenilo OS-01-11
20.000,00 kn
otvoreni postupak
okvirni sporazum
OS travanj 4 godine
6.
električna energija  
50.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
7.
euro-diesel  
120.000,00 kn
otvoreni postupak
male vrijednosti
UG prosinac 1 godina
8.
benzin  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG travanj 1 godina
9.
lož-ulje  
60.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
10.
boje i lakovi za održavanje  
8.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
11.
željezarija (okovi,vijci,
svrdla i sl.)
 
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
12.
elektro materijal  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
13.
auto dijelovi  
7.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
14.
akumulatori i baterije  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
15.
ulje i mast za vozila
i auto kozmetika
 
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
16.
dijelovi za vatr.
uređaje i opremu
 
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
17.
vat.cijevi, armature i ostala oprema  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
18.
hladnjak i štednjak Gaženica  
8.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG svibanj 1 godina
19.
kuhinja Gaženica  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
20.
auto-gume  
30.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
21.
vatrogasne radne odore (jakna, hlače, džemper i sl.) OS-01-11     
50.000,00 kn
otvoreni postupak
okvirni sporazum
OS ožujak 4 godine
22.
vatrogasne zaštitne odore  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
23.
cipele radne  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
OS ožujak 4 godine
24.
zaštitne rukavice  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
25.
zaštitne naočale i maske  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
26.
potkape  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
27.
čizme zaštitne  
3.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
28.
vatrogasno vozilo  
40.000,00 kn
otvoreni postupak
prikuplj. ponuda
OS ožujak 1 godina
               
     
567.000,00
       

 

2. USLUGE

red.
br.
predmet nabave
EV broj 
nabave
procijenjena
vrijednost
vrsta postupka
ugovor (UG)
ili okvirni
sporazum (OS)
planirani
početak
postupka
trajanje ugovora
1.
punjenje i održavanje 
vatrogasnih aparata
 
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
2.
održavanje klima  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
3.
održavanje centralnog grijanja  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
4.
održavanje vrata na garažama  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
5.
održavanje električnih pumpi i ostalih el. uređaja  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
okvirni sporazum
UG veljača 1 godina
6.
servis automobilske autoljestve MN 01/15
420.000,00 kn
pregovarački postupak bez prethodne objave
UG ožujak 1 godina
7.
atesti (eksploziometri, dišni aparati i sl.)  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
8.
usluge održavanja prijevoznih sredstava  
100.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
   
     
     
548.000,00
       

 

JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA ZADRA
Put Murvice 24, 23000 Zadar
OIB:36978292106

KLASA: 400-01/14-01/02
UR.BROJ: 2198/01-56-14-1
Zadar, 10. veljače 2014. godine

  Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011, 83/3013, 143/2013), u skladu sa Financijskim planom JVP Grada Zadra za 2014. godinu, te članka 32. točka 2. Statuta JVP Grada Zadra, Upravno vijeće JVP Grada Zadra na svojoj 93. sjednici održanoj dana 10. veljače 2014. godine donosi sljedeći:

 

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

 Nabava roba, usluga i radova u 2014. god. ostvaruje se po osiguranim sredstvima u Financijskom planu za 2014. godinu sukladno zakonskim odredbama  Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011, 83/3013, 143/2013)

Članak 2.

Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za 2014. godinu i to:

1. ROBE

red.
br.
predmet nabave
EV broj 
nabave
procijenjena
vrijednost
vrsta postupka
ugovor (UG)
ili okvirni
sporazum(OS)
planirani
početak
postupka
trajanje ugovora
1.
uredski materijal  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
2.
materijal za čišćenje  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
3.
wc papir i ubrusi
za ruke
 
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
4.
literatura, publikacija
časopisi
 
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
5.
pjenilo OS-01-11
20.000,00 kn
otvoreni postupak
okvirni sporazum
OS travanj 4 godine
6.
električna energija  
50.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
7.
euro-diesel MN-01-12
150.000,00 kn
otvoreni postupak
male vrijednosti
UG travanj 1 godina
8.
benzin  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG travanj 1 godina
9.
lož-ulje  
60.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
10.
boje i lakovi za održavanje  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
11.
željezarija (okovi,vijci,
svrdla i sl.)
 
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
12.
elektro materijal  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
13.
auto dijelovi  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
14.
akumulatori i baterije  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
15.
ulje i mast za vozila
i auto kozmetika
 
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
16.
dijelovi za vatr.
uređaje i opremu
 
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
17.
vat.cijevi, armature i ostala oprema  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
18.
ronilačka oprema (odijela, boce, regulatori i sl.)  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG svibanj 1 godina
19.
čizme zaštitne OS-01-11
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
OS ožujak 4 godine
20.
auto-gume  
30.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
21.
vatrogasne radne odore (jakna, hlače, džemper i sl.) OS-01-11     
30.000,00 kn
otvoreni postupak
okvirni sporazum
OS ožujak 4 godine
22.
vatrogasne zaštitne odore  
50.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
23.
cipele radne  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
okvirni sporazum
OS ožujak 1 godine
24.
zaštitne rukavice  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
25.
zaštitne naočale i maske  
1.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
26.
potkape  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
27.
cipele radne  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG ožujak 1 godina
               
  UKUPNO  
573.000,00 kn
       

 

2. USLUGE

red.
br.
predmet nabave
EV broj 
nabave
procijenjena
vrijednost
vrsta postupka
ugovor (UG)
ili okvirni
sporazum (OS)
planirani
početak
postupka
trajanje ugovora
1.
punjenje i održavanje 
vatrogasnih aparata
 
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
2.
održavanje klima  
2.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
3.
održavanje centralnog grijanja  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
4.
održavanje vrata na garažama  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
5.
održavanje električnih pumpi i ostalih el. uređaja  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
okvirni sporazum
UG veljača 1 godina
6.
održavanje električnih instalacija  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
7.
atesti (eksploziometri, dišni aparati i sl.)  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
male vrijednosti
UG veljača 1 godina
8.
usluge održavanja prijevoznih sredstava  
120.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
9.
održavanje kompjutera i software-a  
50.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
10.
osiguranje vozila  
65.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
11.
osiguranje djelatnika  
20.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
12.
tehnički pregledi vozila
i cestarina
 
15.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
13.
voda  
34.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
14.
čistoća (odvoz smeća)  
36.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
15.
usluge odvjetnika  
10.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
16.
tiskarske usluge  
5.000,00 kn
otvoreni postupak
izravno ugovaranje
UG veljača 1 godina
               
  UKUPNO  
402.000,00 kn
       

Predsjednik
Upravnog vijeća
Grada Zadra

Ivan Miličević

početna
 
o nama
statistike
usluge
vozni park
događanja
savjeti
kontakti
galerija
linkovi
 
pišite nam

jvp-zadar@jvp-zadar.hr

 

 

 

© JVP Grada Zadra, 2004. - 2016.
  design by ZK Optimalna rezolucija 1024 x 768 dpi