KATALOG INFORMACIJA

1. UVODNE ODREDBE

Katalog informacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra ustrojen je Odlukom zapovjednika od dana 19. listopada 2012. godine (Klasa: 119-01/12-01/02, Ur.Broj: 2198/01-43-12-1).
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.
Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Sve informacije iz ovog kataloga dostupne su svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

2. IZNIMKE OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

3. NAČIN I VRIJEME PRISTUPA INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

 • putem službene web stranice JVP - naročito informacije o ustroju, nadležnosti, aktivnostima i izvorima financiranja postrojbe
 • održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 • neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama (obrazac se nalazi na www.jvp-zadar.hr)
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 • dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra omogućiti će podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja usmenog ili pismenog zahtjeva, odnosno u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a sve u zakonskom roku obveze čuvanja informacija.

4. O USTANOVI

Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Postrojba) je profesionalna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Zadra te obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Postrojbu je osnovao Grad Zadar svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra od 28. prosinca 1999. godine, Klasa: 214-01/99-01/01; Ur.br: 2198/01-1/2-99-1, kako bi u okviru vatrogasne djelatnosti skrbila o potrebama i interesima građana na ovom području.
Postrojba se sastoji od dvije postaje, središnja koja se nalazi u Put Murvice 24 u Zadru i postaja u Gaženici. Postrojbu čini ukupno 110 djelatnika, od čega je 101 operativni vatrogasac. Ukupno ima 23 vatrogasna vozila u vlasništvu Postrojbe.
Postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji organizira i vodi rad i poslovanje Postrojbe. Postrojbom upravlja Upravno vijeće koje ima 3 (tri) člana.          
Financijsko poslovanje Postrojbe obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, s time da se sredstva za financiranje redovne djelatnosti osiguravaju iz Proračuna Grada Zadra.  

5. OPIS SADRŽAJA INFORMACIJE

Informacije kojima raspolaže Postrojba različiti su dokumenti koje Postrojba stvara u okviru svoje djelatnosti (bilo da su u obliku pravilnika, odluka, izvješća, ugovora, izjava, očitovanja, programa ili različitih vrsta podataka), naročito sljedeće:

 • Odluka o osnivanju JVP Grada Zadra
 • Statut Ustanove
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Zadra
 • Pravilnik o radu JVP Grada Zadra
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u JVP Grada Zadra
 • Obvezne upute o načinu rada u JVP Grada Zadra
 • Procedura stvaranja ugovornih obveza te zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja
 • Pravilnik zaštite na radu u JVP Grada Zadra
 • Procjena opasnosti na radnim mjestima u JVP Grada Zadra
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata JVP Grada Zadra
 • Podaci o dojavama, obavljenim intervencijama i načinu postupanja u JVP Grada Zadra
 • Kadrovske i ostale evidencije
 • Informacije o radu Upravnog vijeća JVP Grada Zadra, dnevni red, zapisnici, zaključci i odluke Upravnog vijeća
 • Financijski planovi i izvještaji
 • Planovi nabave, natječajna dokumentacija i predmeti provedenih postupaka nabave, popis sklopljenih ugovora i sporazuma i dr.
 • Izvješća o radu
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Cjenik usluga
 • Ostale odluke, rješenja, naputci, upravni i neupravni predmeti i drugi akti postrojbe.

ZAPOVJEDNIK
JVP GRADA ZADRA
Željko Šoša

početna
 
o nama
statistike
usluge
vozni park
događanja
savjeti
kontakti
galerija
linkovi
 
pišite nam

jvp-zadar@jvp-zadar.hr

 

 

 

© JVP Grada Zadra, 2004. - 2018.
  design by ZK Optimalna rezolucija 1024 x 768 dpi