REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ZADRA
Put Murvice 24, Zadar
Klasa: 032-01/12-01/01
Ur.broj: 2198/01-43-12-2
U Zadru, 19. listopada 2012. godine.

Temeljem članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ( , broj 172/03, 144/10, 37/11, 77/11 - u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 34. stavak 2. alineja 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra, Zapovjednik JVP Grada Zadra dana 19. listopada 2012. godine, d o n o s i

O D L U K U
o imenovanju službenika za informiranje

Članak 1.


Ovom Odlukom imenuje se Renata Gulam, koja radi na radnom mjestu Pravnik, službenicom za informiranje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zadra kao tijelu javne vlasti.
Službenik za informiranje mjerodavna je osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Članak 2.


Službenik za informiranje:

  1. obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju JVP Grada Zadra,
  2. unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad JVP Grada Zadra kao tijela javne vlasti,
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  4. poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovoran zapovjedniku Postrojbe kao čelniku tijela javne vlasti,
  5. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Članak 4.

Osobe odgovorne za davanje informacija i suradnju sa službenikom za informiranje po podnesenom zahtjevu jesu: zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe te nadležni rukovoditelji u okviru svojih djelokruga. Odgovorne osobe su obvezne na zahtjev službenika za informiranje u postupku po podnesenom zahtjevu bez odgađanja, najkasnije u roku od 8 dana, dostaviti informaciju, odnosno podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informaciji, u skladu sa Zakonom.

ZAPOVJEDNIK
JVP GRADA ZADRA
Željko Šoša

početna
 
o nama
statistike
usluge
vozni park
događanja
savjeti
kontakti
galerija
linkovi
 
pišite nam

jvp-zadar@jvp-zadar.hr

 

 

 

© JVP Grada Zadra, 2004. - 2018.
  design by ZK Optimalna rezolucija 1024 x 768 dpi