REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ZADRA
Put Murvice 24, Zadar
Klasa: 032-01/12-01/01
Ur.broj: 2198/01-43-12-1
U Zadru, 19. listopada 2012. godine.

Temeljem članaka 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ( "Narodne novine" broj 172/03, 144/10, 37/11, 77/11 - u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 34. stavak 2. alineje 1. i 10. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra, Zapovjednik JVP Grada Zadra dana 19. listopada 2012. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
o ustrojavanju kataloga informacija
Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se katalog informacija u smislu članka 3. stavak 1. točka 3. Zakona, kojima raspolaže JVP Grada Zadra kao pravna osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: Katalog), te se utvrđuje način i vrijeme prava pristupa fizičkih i pravnih osoba tim informacijama.


Članak 2.


Informacije i dokumenti koje posjeduje i nadzire Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra, a koji su od interesa za ovlaštenike prava na informaciju, proizlaze iz obavljanja javnih ovlasti sukladno Zakonu o vatrogastvu.


Članak 3.


Katalog informacija sistematizirani je pregled informacija iz članka 1. ove Odluke, odnosno pisanih dokumenata i drugih medija (npr. elektronskih) koji sadrže takve informacije koje Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire s obzirom na svoj djelokrug rada i u skladu s unutarnjom organizacijom rada, zajedno s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Članak 4.


Katalog informacija ustrojava se u cilju ostvarivanja pristupa informacijama u smislu Zakona, vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan na internetskoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra www.jvp-zadar.hr
Informacije iz Kataloga informacija objavljuju se na internetskoj stranici u skladu sa dinamikom prikupljanja podataka i pripreme informacija, u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz djelokruga Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra.


Članak 5.


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se usmenim ili pismenim zahtjevom u skladu s člankom 11. Zakona. Sastavni dio ove Odluke je i obrazac Zahtjeva za pristup informaciji koji je javno dostupan na internetskoj stranici JVP Zadar.

Članak 6.


Ovlaštenik  prava  na informaciju dužan je platiti naknadu stvarnih materijalnih troškova čija je visina utvrđena "Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama" ("Narodne novine" broj 38/2011).
Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra izdat će ovlašteniku prava na informaciju račun za plaćenu naknadu iz prethodnog stavka.

Članak 7.


Naknada iz članka 6. ove Odluke uplaćuje  se  u  korist  žiro-računa Javne vatrogasne postrojbe Grada  Zadra  broj: 2407000-1100082200, OIB: 36978292106, svrha  doznake:  naknada  za  pristup informacijama.


Članak 8.


Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu jest službenik za informiranje Renata Gulam, koja radi na radnom mjestu Pravnik.


Članak 9.


Odgovorne osobe za davanje informacija i suradnju sa službenikom za informiranje po podnesenom zahtjevu jesu: zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe te nadležni rukovoditelji u okviru svojih djelokruga. Odgovorne osobe su obvezne na zahtjev službenika za informiranje u postupku po podnesenom zahtjevu bez odgađanja, najkasnije u roku od 8 dana, dostaviti informaciju, odnosno podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informaciji, u skladu sa Zakonom.


Članak 10.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

ZAPOVJEDNIK
JVP GRADA ZADRA
Željko Šoša

početna
 
o nama
statistike
usluge
vozni park
događanja
savjeti
kontakti
galerija
linkovi
 
pišite nam

jvp-zadar@jvp-zadar.hr

 

 

 

© JVP Grada Zadra, 2004. - 2018.
  design by ZK Optimalna rezolucija 1024 x 768 dpi